+31 (0)88 0350100
 • technisch
  personeel

  In de werkplaats en voor andere technische activiteiten kan BIC de geschikte kandidaat bemiddelen.

 • werving
  selectie
  bemiddeling

  BIC-INT is een bemiddelingsbureau, die bemiddelt tussen werkgevers en werknemers in de (inter)nationale transport en logistieke sector.

 • ervaren
  chauffeurs

  BIC-INT heeft de beschikking over een ruim actueel bestand van nationale en internationale chauffeurs met minimaal drie jaar werkervaring.

 • heftruck
  chauffeurs

  Ervaren heftruckchauffeurs met een flexibele instelling en een goed verantwoordelijkheidsgevoel.

 • logistieke
  medewerkers

  De geschikte logistieke medewerker op de juiste plaats kan uw onderneming veel geld besparen.

 • technisch
  personeel

  In de werkplaats en voor andere technische activiteiten kan BIC de geschikte kandidaat bemiddelen.

 • werving
  selectie
  bemiddeling

  BIC-INT is een bemiddelingsbureau, die bemiddelt tussen werkgevers en werknemers in de (inter)nationale transport en logistieke sector.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Bic-International Bemiddeling nader te noemen Bic-int. , gevestigd te Emmen. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.

2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Bic-int. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2

Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
a. Bic-int.: intermediair tussen werkgever en kandidaat, gevestigd te Emmen, hierna te noemen Bic-int.;
b. Werkgever: de organisatie die door Bic-int. een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder werkgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd;
c. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van werkgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de werkgever is voorgedragen.

Artikel 3

Voorstel kandidaat en overeenkomst

1. Bic-int. stelt kandidaten voor bij werkgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te doen van NAW-gegevens. Door accordering van het ´voorstel uitvoering bemiddeling´ (per mail of fax), verklaart en erkent werkgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij Bic-int. van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen werkgever en Bic-int.

2. Bic-int. is gerechtigd een eenmalige bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer werkgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door Bic-int. aangedragen kandidaat. Bij verlengingen van de arbeidsovereenkomst is eveneens een bemiddelingsfee verschuldigd. De hoogte van deze fee is vastgelegd in de bevestiging bemiddeling. Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst of de verlenging van deze niet wenst voor te zetten na afloop van deze, dient werkgever dit minimaal 1 maand voor afloop van de arbeidsoverkomst of verlenging dit schriftelijk te melden bij Bic-int., wordt dit niet gemeld, dan is de bemiddelingsfee betrekking hebbende op de volgende verlenging toch verschuldigd.

Artikel 4

Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

1. De werkgever is gehouden Bic-int. tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

2. De werkgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Bic-int. is voorgedragen en de met deze voordracht verstrekte informatie. Werkgever, werknemer en Bic-int. houden vooral in de beginfase frequent contact om ervoor zorg te dragen dat werknemer zijn werkzaamheden tot tevredenheid van werkgever zal uitvoeren.

3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 5

Aansprakelijkheid

1. Bic-int. zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat werkgever niet van zijn onderzoeksplicht. Bic-int. aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als werkgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.

2. Bic-int. is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de werkgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.

3. Werkgever vrijwaart Bic-int. tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Bic-int.. samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 6

Algemene bepalingen

1. Indien de werkgever een door Bic-int. aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de werkgever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende werkgever alsnog gehouden tot betaling van de volledige bemiddelingsfee bestaande uit de startfee, tweemaal verlengingsfee en afsluitfee, overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

2. Het is werkgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien werkgever dit verbod overtreedt, dan is werkgever overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de volledige bemiddelingsfee bestaande uit de startfee, tweemaal verlengingsfee en afsluitfee.

Artikel 7

Facturen

1. Aan werkgever wordt op de datum van aanvang van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd. De facturen van Bic-int., wanneer het gaat om een eenmalige bemiddelingsfee, dienen binnen 14 dagenna factuurdatum te worden betaald. Dit zelfde geldt voor de verlengingen en de afsluitfee wanneer de werknemer in vaste dienst treedt. Deze dienen eveneens binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Blijft werkgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen - ongeacht onder welke titel ontvangen - eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.

2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de werkgever in verzuim. Dan is Bic-int. gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.

Artikel 8

Bemiddelingsfee

1. Er is door werkgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen werkgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.

2. De hoogte van de bemiddelingsfee (exclusief omzetbelasting) zijn eenmalige vaste bedragen. Dit geldt voor zowel de startfee / verlengingsfee en afsluitfee. De hoogte van deze bedragen worden door Bic-int. schriftelijk aan werkgever bevestigd. Werkgever stelt ten behoeve van de administratie van Bic-int. een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en kandidaat ter beschikking.

3. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bemiddelingsfee dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Bic-int. te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 9

Tenslotte

1. Bic-int. zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, volledig inspannen om werkgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.

2. Behoudens kwesties behorende bij de kantonrechter, is de burgerlijke rechter te Assen, met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van de overeenkomsten, opdrachten, en berekende bemiddelingsfee tussen Bic-int. en werkgever en/of kandidaat.

3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Bic-int. is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of werkgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

4. Bic-int. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Bic-int. werkgever daarvan in kennis heeft gesteld.

 

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van kracht. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Assen onder aktenummer: 11.12

 

 

Copyright © 2017 BIC-Int | Privacy en Disclaimer | Algemene voorwaarden
BIC-INT arbeidsbemiddeling